Skapad : 12.12.2023 | Senast uppdaterad : 12.12.2023

Ändring i IAS 1 – Krav på upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper

Artiklar IFRSI början av 2021 publicerade IASB ändringar i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, vilket innebär att kravet i IAS 1 på upplysning om betydande redovisningsprinciper ersätts med ett krav på upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper med det övergripande syftet att förbättra kommunikationen i de finansiella rapporterna genom att säkerställa mer företagsspecifika upplysningar och färre irrelevanta upplysningar. Ändringarna tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare, och gäller också moderföretag som tillämpar RFR 2. Tidigare tillämpning har varit tillåten.

Vad menas med ”Väsentlig information”?

Det standarden nu säger är att endast väsentliga redovisningsprinciper ska beskrivas – tidigare använde man begreppet betydande principer. Bedömningen om en princip är väsentlig, eller inte, kan kräva en hög grad av omdöme. Information om redovisningsprinciper förväntas vara väsentlig om användare av ett företags finansiella rapporter behöver den för att förstå annan väsentlig information i de finansiella rapporterna (IAS 1.117B).

Exempelvis är det troligt att ett företag anser att information om redovisningsprinciper är väsentlig för de finansiella rapporterna om den avser väsentliga transaktioner, andra händelser eller förhållanden och

  1. företaget ändrade redovisningsprincip under rapportperioden och denna förändring ledde till en väsentlig ändring av informationen i de finansiella rapporterna,
  2. företaget valde redovisningsprincipen bland ett eller flera alternativ som är tillåtna enligt IFRS – en sådan situation kan uppkomma om företaget väljer att värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde i stället för till verkligt värde,
  3. redovisningsprincipen utarbetades i enlighet med IAS 8 i avsaknad av en IFRS-standard som särskilt gäller,
  4. redovisningsprincipen avser ett område för vilket ett företag är skyldigt att göra betydande bedömningar eller antaganden vid tillämpning av en redovisningsprincip, och företaget upplyser om dessa bedömningar eller antaganden i enlighet med IAS 1.122 och IAS 1.125, eller
  5. den redovisning som krävs för dem är komplex och användare av företagets finansiella rapporter skulle annars inte förstå dessa väsentliga transaktioner, händelser eller förhållanden – en sådan situation kan uppkomma om ett företag tillämpar mer än en IFRS-standard på ett slag av väsentliga transaktioner.

Ytterligare vägledning

I dib finner du mer information om ändringen i IAS 1 samt ett beslutsträd som kan användas som vägledning när upplysning om redovisningsprinciper ska lämnas. Ändringen i IAS 1 är också inarbetad i vår praktiska checklista kring notupplysningar för årsredovisningen 2023.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se