Blogg

Håll dig uppdaterad med nyheter, artiklar och kundberättelser

Filtrera på innehåll:
  • Alla
  • Artiklar
  • Corona
  • ESG
  • IFRS
  • Kundcase
  • Nyheter
  • Pressmeddelande
  • Webinar
road with time
10.05.2024

När omfattas företaget av kravet på hållbarhetsrapportering?

Artiklar
ESG

Börsnotering och tröskelvärden för intäkter, balansomslutning och antal anställda avgör när företaget omfattas av rapporteringskraven enligt CSRD (hållbarhetsdirektivet) och tillhörande ESRS-standarder. Regeringen föreslog den 27 mars 2024 nya regler om hållbarhetsrapportering (Prop. 2023/24:124). Följande företag kommer att omfattas av kraven för hållbarhetsrapportering framöver:

finansmann med regnskap
11.04.2024

Summary of IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements

Artiklar
IFRS

The new standard responds to investors’ demand for better information about companies’ financial performance and will set out the overall requirements for presentation and disclosures in the financial statements. IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements will affect all companies applying IFRS and was issued in April 2024 with effective date 1 of January 2027 (early application permitted).

webinar-aaro-dib-bdo
05.04.2024

Webbinar – Vad gäller för svenska företag som tillämpar IFRS?

IFRS
Webinar

IFRS är obligatoriskt för alla svenska företag som är noterade på en reglerad marknad eller om noteringsavtalet kräver det. Dessutom är det många företag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS.

plante som vokser
19.03.2024

CSDDD har röstats igenom – men slutliga versionen bantades kraftigt

ESG
Nyheter

EU:s medlemsstater kunde till slut komma överens om ett slutligt förslag gällande CSDDD, trots att de bara för ett par veckor sedan röstade ned det tidigare utkastet. Kraven omfattar dock enligt det klubbade förslaget långt färre företag än vad som tidigare var tanken.

bærekraftsrapportering
15.01.2024

Hållbarhetsrapportering och regelverk

Artiklar
ESG

Hållbarhetsrapportering är inte ett rutinmässigt arbete eller enbart en fråga om att följa regler. Syftet med rapporteringen är att få, analysera och tolka data om hur hållbart ett företag är, så att interna och externa intressenter kan fatta välgrundade beslut.

miljø
15.01.2024

Taxonomiförordningen

Artiklar
ESG

För att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och nå målen för den europeiska gröna given är det avgörande att EU riktar investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och en klar definition av vad som är ”hållbart”. Detta är anledningen till att handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt uppmanade till skapandet av ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat ”EU-taxonomin”.

ESG
11.01.2024

ESRS-standarder

Artiklar
ESG

Företag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRS-standarderna täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnena miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper. Företag som ska följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

start 2024
09.01.2024

Regeländringar IFRS från och med 2024

Artiklar
IFRS

Vi har samlat några av de viktigaste regeländringarna för IFRS, som är antagna och träder i kraft 2024.

mann som er på skjerm
12.12.2023

Ändring i IAS 1 – Krav på upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper

Artiklar
IFRS

I början av 2021 publicerade IASB ändringar i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, vilket innebär att kravet i IAS 1 på upplysning om betydande redovisningsprinciper ersätts med ett krav på upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper med det övergripande syftet att förbättra kommunikationen i de finansiella rapporterna genom att säkerställa mer företagsspecifika upplysningar och färre irrelevanta upplysningar. Ändringarna tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare, och gäller också moderföretag som tillämpar RFR 2. Tidigare tillämpning har varit tillåten.

plannering
09.11.2023

Planering av årsbokslut enligt IFRS

Artiklar
IFRS

Årsbokslutet är en process som leder fram till företagets officiella årsredovisning. Årsbokslutet skall färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska sedan offentliggöras genom inlämnande till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning.

IPCO logo
08.11.2023

”Vi kände att vi kan spara både tid och pengar genom att använda dib”

IFRS
Kundcase

Under hösten 2023 kom vi på DIB i kontakt med IPCO AB, ett bolag inom Wallenbergkoncernen som redovisar enligt IFRS.
Vi på DIB vet att IFRS-rapporteringen är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Vi var därför nyfikna på att höra hur deras arbetssätt ser ut och vad de upplever som tidsödande moment.

esma logo
07.11.2023

ESMA:s fokusområden 2023

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

bilde av emeliee og paula
11.10.2023

Webinar – Så här kan du arbeta mer effektivt med IFRS

IFRS
Webinar

IFRS-rapportering är krävande. Reglerna är omfattande och ibland mycket komplicerade. Under detta webinar visar vi dig hur du kan skapa ett mer effektivt flöde i ditt arbete. Du kommer bland annat få en inblick i hur enkelt du kan söka fram samt fördjupa dig i standarder, lagar och fackböcker.

30.08.2023

IFRS 16 Leasingavtal – en översikt

Artiklar
IFRS

IFRS 16 Leasingavtal – en standard med principer företag ska använda på leasingavtal. Standarden säkrar nyttig information till användare av finansiella rapporter gällande belopp, periodisering och risker i kassaflöden knutna till avtalen.

bile av:Kristin Agnebro, DIBkunnskap, Johan Nilsson, AARO och Erik Mattelius, Aspia
12.04.2023

Rörelseförvärv enligt IFRS | Webinar

Webinar

Arbetar du med koncernredovisning? Detta webinar om rörelseförvärv riktar sig till dig. Vi går igenom vad ett rörelseförvärv är för något, vilka olika sorters rörelseförvärv som finns och hur koncernredovisningen påverkas. Vi kommer även att gå igenom våra praktiska erfarenheter från företag som har gjort rörelseförvärv samt ge en inblick i vad ett systemstöd kan hjälpa er med.

Man med penna
14.03.2023

Notupplysningar för ett svenskt IFRS-tillämpande företag

Artiklar
IFRS

Notupplysningar ska komplettera de uppgifter som lämnas i resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I räkningarna är det varken lämpligt eller finns utrymme att lämna alla de uppgifter som en läsare av den finansiella rapporten behöver vid sin bedömning av redovisningen.

IFRS17
09.03.2023

IFRS 17 Försäkringsavtal

Artiklar
IFRS

Den nya standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 17 Försäkringsavtal, gäller från och med räkenskapsåret 2023. Försäkringsavtal har tidigare reglerats i IFRS 4 Försäkringsavtal.

esma logo
27.02.2023

ESMA:s fokusområden 2022

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) publicerar årligen fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella och icke-finansiella rapportering som de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att beakta vid granskningen av årsredovisningar.

IFRS
27.02.2023

Nya agendabeslut från IFRIC som publicerats under 2022

Artiklar
IFRS

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, gav under 2022 ut nio nya agendabeslut. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten.

IFRS
17.11.2022

Vad bör du tänka på inför en övergång till IFRS?

Artiklar
IFRS

En konvertering till IFRS kan ske av olika anledningar, t.ex. notering, ändrade ägarförhållanden eller av frivillighet. Att byta redovisningsregelverk är tidskrävande och fordrar alltid noggrann analys, förberedelse och planering vilket också medför ökad resursåtgång. Nedan återfinns exempel på några områden som är bra att tänka på inför en övergång till IFRS.

dib aro og deloitte ansatt
17.11.2022

Övergång till IFRS? Vi ger dig stöd inför övergången och delar erfarenheter från praktiken

Webinar

Ska er koncern börja tillämpa IFRS eller står inför ett beslut om ett eventuellt byte till IFRS? I detta webinar får ni tips och information om hur man går till väga.

02.11.2022

Så var Cinis Fertilizers övergång till IFRS

Artiklar
IFRS
Kundcase

I samband med Cinis Fertilizer AB:s planerade IPO, beslutades att företaget skulle gå över till att rapportera enligt IFRS. Företagets CFO, Henrik Andersson, passade då på att skaffa dib – ett användarvänligt kunskapsverktyg inom IFRS, speciellt anpassat för svenska företag.

dib
20.10.2022

Sales Executive Sweden

Pressmeddelande

Triggar du på att komma in i ett tidigt skede där du får bygga upp kundbasen för att sen vara senioren som lär upp nya kollegor?

Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp dib i Sverige. Du säljer en riktigt bra SaaS-lösning på en nästan obearbetad marknad. Samtidigt representerar du ett väletablerat bolag med säte i Norge, där du har flera duktiga säljkollegor. I Sverige kommer du in som nummer två och har nära till kollegan som är expert på lösningen du säljer. I Norge har du en svensk säljkollega som påbörjat Sverigeetableringen. De potentiella kunderna har du i alla bolag som följer IFRS redovisningsprinciper. Arbetet innebär mycket kommunikation – digitalt och i fysiska möten – med CFO, koncernredovisningschef och VD där du driver säljprocesser från första kontakt till förhandling och avslut.

ukraina finace war
16.03.2022

Invasionen av Ukraina – förhållanden du bör värdera

IFRS
Nyheter

Ryssland invaderade Ukraina torsdag 24 februari 2022 och landets huvudstad Kiev och flera andra städer attackeras för närvarande av ryska styrkor. Det råder osäkerhet om konflikten kommer att spridas till andra länder i Europa, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga alla konsekvenser när ett krig väl har startats. Nato har stärkt sin närvaro i östliga medlemsländer och flertalet länder har skickat bistånd till Ukraina.

08.03.2022

Delårsrapportering – så gör du

Artiklar
IFRS

Delårsrapporter är grundläggande för att förmedla aktuell finansiell information till kapitalmarknaden under hela året. Nedan följer några punkter i huvuddrag som är bra att ha koll på inför upprättandet av delårsrapporten.

kompass 2021
01.03.2022

Nya agendabeslut från IFRS IC som publicerats under 2021

IFRS
Nyheter

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, har utgett ett antal nya agendabeslut under 2021. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Diskussionen är normalt resultatet av en begäran från olika aktörer som redovisningsproducenter eller användare, tillsynsmyndigheter eller revisorer.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten samt länk till respektive agendabeslut.

miljø
13.01.2022

Hållbarhetsrapportering

Artiklar
IFRS

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

osckar og Kristin
22.12.2021

DIBkunnskap AS lanserar IFRS-verktyg i Sverige

Pressmeddelande

DIBkunnskap AS, en del av Karnov Group, lanserar idag ett komplett, digitalt IFRS-verktyg – dib – på den svenska marknaden. Verktyget både digitaliserar och effektiviserar arbetet med IFRS-rapportering i börsnoterade och andra bolag som följer IFRS.

IFRS 17
02.12.2021

IFRS 17 Försäkringsavtal antagen av EU

IFRS
Nyheter

EU har nu formellt antagit IFRS 17 Försäkringsavtal och ändringarna från juni 2020 med samma ikraftträdandedatum som IASB (1 januari 2023).

11.11.2021

ESMA:s fokusområden 2021

IFRS
Nyheter

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har nu publicerat fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2021.

digital foto
05.11.2021

Swestr kan användas som referensränta

IFRS
Nyheter

Från och med den 2 september 2021 kan Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr användas i finansiella kontrakt.

28.09.2021

Valfritt undantag i IFRS 16 avseende Covid-19-relaterade hyresrabatter

Corona
IFRS
Nyheter

IASB gör det möjligt för leasetagare att välja att redovisa Covid-19-relaterade hyreslättnader som om de inte är kontraktsändringar.

28.09.2021

IFRS – internationella redovisningsstandarder

Artiklar
IFRS

IFRS står fär “International Financial Reporting Standards” och är ett gemensamt internationellt rapporteringsspråk.

elektroniske rapporter
28.09.2021

Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för års- och koncernredovisningar (ESEF)

IFRS
Nyheter

I samband med ändringarna av rapporteringsdirektivet och som en del av målet att harmonisera den finansiella rapporteringen i Europa har ESMA utarbetat en förordning som kräver ett nytt gemensamt elektroniskt rapporteringsformat. Syftet är att öka tillgången till och jämförbarheten av finansiell information inom EU över nationsgränser och språk.

en som skriver
27.09.2021

IFRS och RFR 

Artiklar
IFRS

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) ska företag vars värdepapper på balansdagen är upptagna till handel inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU enligt ett särskilt förfarande.

19.08.2021

Erfaren IFRS specialist får ansvar för IFRS och svensk GAAP i Sverige

IFRS
Pressmeddelande

I samband med att vi ska lansera vårt IFRS-verktyg i Sverige i år är vi mycket glada över att ha fått in Kristin Agnebro i teamet som Content Manager för IFRS och Svensk GAAP.

handshake
18.08.2021

Samarbete med Sanoma Utbildning AB om IFRS litteratur

IFRS
Pressmeddelande

Vi er stolte av å ha fått på plass et samarbeid med Sanoma Utbildning AB som sikrer at vi får tilgang på aktuell faglitteratur i vårt svenske IFRS verktøy som kommer på det svenske markedet i løpet av andre halvdel av 2021.

14.05.2021

DIBkunnskap AS tar IFRS-verktyg till Sverige

IFRS
Pressmeddelande

Under andra halvåret 2021 kommer DIBkunnskap att ta IFRS-verktyget, dib, till Sverige. Verktyget har länge varit en framgång på den norska marknaden där över 60% av företagen på Oslo Börs använder verktyget. Användare får en bra överblick och tillgång till praktiska verktyg som gör det enklare att arbeta med och hålla sig uppdaterad med ett omfattande och komplext regelverk.

karnov
14.12.2020

DIBkunnskap AS blir en del av Karnov Group

Artiklar
IFRS
Pressmeddelande

DIBkunnskap har idag signerat ett aktieförvärvsavtal som innebär att Karnov Group AB (Karnov) köper 100% av aktierna i DIBkunnskap (DIB). Karnov är marknadsledande leverantör av juridiska kunskapslösingar i Danmark och Sverige och förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier. DIB kommer att expandera sin målmarknad genom att nyttja Karnovs existerande distributionskanaler och anpassa sina produkter till de olika marknaderna.

Video

Notkrav enligt IFRS

RÖRELSEFÖRVÄRV ENLIGT IFRS

Övergång till IFRS?

Så använder du dib

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se