Skapad : 28.09.2021 | Senast uppdaterad : 28.09.2021

Valfritt undantag i IFRS 16 avseende Covid-19-relaterade hyresrabatter

Corona IFRS NyheterIASB gör det möjligt för leasetagare att välja att redovisa Covid-19-relaterade hyreslättnader som om de inte är kontraktsändringar.

Förändringar av leasingavtal i generellt 

Om ändringar görs i hyresavtal i samband med coronakrisen ska dess redovisningseffekt bedömas. Till exempel kan leasetagaren få anstånd med betalning av hyran eller en tillfällig nedsättning av hyresbeloppet. Här måste man utvärdera vilken IFRS-standard som gäller. Om hyresgästen får offentliga bidrag omfattas detta av IAS 20. 

Om ändringen gäller hyresrabatter på ett leasingavtal som omfattas av IFRS 16 Leasingavtal måste det övervägas om ändringen uppfyller definitionen i IFRS 16 vid en ändring/avtalsändring. En avtalsändring är en ändring av omfattning eller ersättning som inte ingick i de ursprungliga villkoren.    

Lättnader för coronautlösta kontraktsändringar 

Den 28 maj 2020 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) en ändring av IFRS 16 Leasingavtal som tillåter leasetagare att slippa bedöma om covid-19-relaterade hyresrabatter är avtalsändringar. Leasetagare kan därmed välja att redovisa sådana hyresrabatter på samma sätt som de skulle göra om de inte var avtalsändringar. I många fall kommer detta att leda till att hyresrabatten redovisas som en variabel leasingavgift i den eller de perioder då händelsen eller villkoret som utlöser den reducerade betalningen inträffar. Då lättnadsregeln inte är skriven som en tvingande regel finns det därmed en valmöjlighet att tillämpa reglerna för modifieringar även för covid-19-relaterade hyreslättnader som uppfyller definitionen av modifiering i IFRS 16.  

Det ska noteras att ifall det tillkommer betydande (engelska ”substantive”) villkorsförändringar utöver hyreslättnader så kommer lättnadsregeln inte att vara ett alternativ även om dessa villkorsförändringar också skulle vara covid-19-relaterade. 

Relaterte artikler
en som skriver
27.09.2021

IFRS och RFR 

Artiklar
IFRS

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) ska företag vars värdepapper på balansdagen är upptagna till handel inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU enligt ett särskilt förfarande.

14.05.2021

DIBkunnskap AS tar IFRS-verktyg till Sverige

IFRS
Pressmeddelande

Under andra halvåret 2021 kommer DIBkunnskap att ta IFRS-verktyget, dib, till Sverige. Verktyget har länge varit en framgång på den norska marknaden där över 60% av företagen på Oslo Börs använder verktyget. Användare får en bra överblick och tillgång till praktiska verktyg som gör det enklare att arbeta med och hålla sig uppdaterad med ett omfattande och komplext regelverk.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se