Skapad : 28.09.2021 | Senast uppdaterad : 27.09.2021

IFRS och RFR 

Artiklar IFRSEnligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) ska företag vars värdepapper på balansdagen är upptagna till handel inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU enligt ett särskilt förfarande.

De standarder som avses är International Financial Reporting Standards (IFRS) som består av standarder och tolkningar som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB). De omfattar:  

  • International Financial Reporting Standards (IFRS),  
  • International Accounting Standards (IAS), och
  • tolkningar som utvecklats av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller dess föregångare Standing Interpretations Committee (SIC) 

 

Redovisning för svenska juridiska personer ska upprättas i enlighet med tillämplig årsredovisningslag. Redovisningslagstiftningen är till sin karaktär en ramlagstiftning. Ramlagstiftningens innehåll kompletteras av normgivande organ och redovisningspraxis. Rådet för finansiell rapportering (Rådet) ger ut rekommendationer och uttalanden för svenska juridiska personer vars värdepapper är noterade på reglerad marknad i EES-området. Utgångspunkten för Rådets normgivning är IFRS och Årsredovisningslagen (ÅRL). 

Rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering 

Rådets rekommendationer består av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Rådets normgivning uppdateras löpande i takt med förändringar i det regelverk normgivningen baseras på. Uppdateringar tillämpas från den tidpunkt regelverksförändringen senast träder i kraft för tillämpning eller, om tidigare tillämpning är tillåten, från den tidpunkt då företaget i sin koncernredovisning väljer att tillämpa regelverksförändringen. 

 RFR 1  

RFR 1 kompletterar vissa av de bestämmelser om koncernredovisning som följer av svensk lagstiftning och som inte framgår av IFRS. RFR 1 innehåller även tillägg till IFRS till följd av upplysningskraven i årsredovisningslagen. 

RFR 2  

RFR 2 anger som huvudregel att juridiska personer ska tillämpa de IFRS som tillämpas i koncernredovisningen. Rådet gör undantag från huvudregeln om tillämpning av IFRS i juridisk person inte är förenligt med årsredovisningslagen. Undantag från huvudregeln övervägs även om tillämpning av IFRS i juridisk person leder till en beskattningssituation som avviker från den som gäller för andra svenska företag eller om det finns andra tungt vägande skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara konflikter med andra regelverk eller tillämpningsproblem till följd av att IFRS primärt är utarbetat för koncerner. Rådet utfärdar även tillägg till IFRS i RFR 2 till följd av upplysningskraven i årsredovisningslagen eller om det finns behov av vägledning till följd av ett undantag från IFRS. 

Hjälpmedel 

Dib är ett verktyg som alltid är uppdaterat efter gällande standarder, lagar och regler. Är du intresserad av att veta mer? Anmäl ditt interesse här.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se