finansmann med regnskap
11.04.2024

Summary of IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements

Artiklar
IFRS

The new standard responds to investors’ demand for better information about companies’ financial performance and will set out the overall requirements for presentation and disclosures in the financial statements. IFRS 18 Presentation and Disclosure in the Financial Statements will affect all companies applying IFRS and was issued in April 2024 with effective date 1 of January 2027 (early application permitted).

miljø
15.01.2024

Taxonomiförordningen

Artiklar
ESG

För att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och nå målen för den europeiska gröna given är det avgörande att EU riktar investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och en klar definition av vad som är ”hållbart”. Detta är anledningen till att handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt uppmanade till skapandet av ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat ”EU-taxonomin”.

bærekraftsrapportering
15.01.2024

Hållbarhetsrapportering och regelverk

Artiklar
ESG

Hållbarhetsrapportering är inte ett rutinmässigt arbete eller enbart en fråga om att följa regler. Syftet med rapporteringen är att få, analysera och tolka data om hur hållbart ett företag är, så att interna och externa intressenter kan fatta välgrundade beslut.

ESG
11.01.2024

ESRS-standarder

Artiklar
ESG

Företag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRS-standarderna täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnena miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper. Företag som ska följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

start 2024
09.01.2024

Regeländringar IFRS från och med 2024

Artiklar
IFRS

Vi har samlat några av de viktigaste regeländringarna för IFRS, som är antagna och träder i kraft 2024.

mann som er på skjerm
12.12.2023

Ändring i IAS 1 – Krav på upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper

Artiklar
IFRS

I början av 2021 publicerade IASB ändringar i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, vilket innebär att kravet i IAS 1 på upplysning om betydande redovisningsprinciper ersätts med ett krav på upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper med det övergripande syftet att förbättra kommunikationen i de finansiella rapporterna genom att säkerställa mer företagsspecifika upplysningar och färre irrelevanta upplysningar. Ändringarna tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare, och gäller också moderföretag som tillämpar RFR 2. Tidigare tillämpning har varit tillåten.

plannering
09.11.2023

Planering av årsbokslut enligt IFRS

Artiklar
IFRS

Årsbokslutet är en process som leder fram till företagets officiella årsredovisning. Årsbokslutet skall färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska sedan offentliggöras genom inlämnande till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning.

30.08.2023

IFRS 16 Leasingavtal – en översikt

Artiklar
IFRS

IFRS 16 Leasingavtal – en standard med principer företag ska använda på leasingavtal. Standarden säkrar nyttig information till användare av finansiella rapporter gällande belopp, periodisering och risker i kassaflöden knutna till avtalen.

Man med penna
14.03.2023

Notupplysningar för ett svenskt IFRS-tillämpande företag

Artiklar
IFRS

Notupplysningar ska komplettera de uppgifter som lämnas i resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I räkningarna är det varken lämpligt eller finns utrymme att lämna alla de uppgifter som en läsare av den finansiella rapporten behöver vid sin bedömning av redovisningen.

IFRS17
09.03.2023

IFRS 17 Försäkringsavtal

Artiklar
IFRS

Den nya standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 17 Försäkringsavtal, gäller från och med räkenskapsåret 2023. Försäkringsavtal har tidigare reglerats i IFRS 4 Försäkringsavtal.

IFRS
27.02.2023

Nya agendabeslut från IFRIC som publicerats under 2022

Artiklar
IFRS

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, gav under 2022 ut nio nya agendabeslut. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten.

02.11.2022

Så var Cinis Fertilizers övergång till IFRS

Artiklar
IFRS
Kundcase

I samband med Cinis Fertilizer AB:s planerade IPO, beslutades att företaget skulle gå över till att rapportera enligt IFRS. Företagets CFO, Henrik Andersson, passade då på att skaffa dib – ett användarvänligt kunskapsverktyg inom IFRS, speciellt anpassat för svenska företag.

IFRS
17.11.2022

Vad bör du tänka på inför en övergång till IFRS?

Artiklar
IFRS

En konvertering till IFRS kan ske av olika anledningar, t.ex. notering, ändrade ägarförhållanden eller av frivillighet. Att byta redovisningsregelverk är tidskrävande och fordrar alltid noggrann analys, förberedelse och planering vilket också medför ökad resursåtgång. Nedan återfinns exempel på några områden som är bra att tänka på inför en övergång till IFRS.

08.03.2022

Delårsrapportering – så gör du

Artiklar
IFRS

Delårsrapporter är grundläggande för att förmedla aktuell finansiell information till kapitalmarknaden under hela året. Nedan följer några punkter i huvuddrag som är bra att ha koll på inför upprättandet av delårsrapporten.

miljø
13.01.2022

Hållbarhetsrapportering

Artiklar
IFRS

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

28.09.2021

IFRS – internationella redovisningsstandarder

Artiklar
IFRS

IFRS står fär “International Financial Reporting Standards” och är ett gemensamt internationellt rapporteringsspråk.

en som skriver
27.09.2021

IFRS och RFR 

Artiklar
IFRS

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) ska företag vars värdepapper på balansdagen är upptagna till handel inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU enligt ett särskilt förfarande.

karnov
14.12.2020

DIBkunnskap AS blir en del av Karnov Group

Artiklar
IFRS
Pressmeddelande

DIBkunnskap har idag signerat ett aktieförvärvsavtal som innebär att Karnov Group AB (Karnov) köper 100% av aktierna i DIBkunnskap (DIB). Karnov är marknadsledande leverantör av juridiska kunskapslösingar i Danmark och Sverige och förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier. DIB kommer att expandera sin målmarknad genom att nyttja Karnovs existerande distributionskanaler och anpassa sina produkter till de olika marknaderna.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se