Skapad : 30.08.2023 | Senast uppdaterad : 30.08.2023

IFRS 16 Leasingavtal – en översikt

Artiklar IFRSIFRS 16 Leasingavtal - en standard med principer företag ska använda på leasingavtal. Standarden säkrar nyttig information till användare av finansiella rapporter gällande belopp, periodisering och risker i kassaflöden knutna till avtalen.

”Leasing” är ett viktigt sätt för många företag att få tillgång till tillgångar, erhålla finansiering, samt att minska sin exponering för risker kopplade till ägandet av en tillgång. Det är därför viktigt att investerare och analytiker får en komplett och begriplig bild av bolagets leasingverksamhet. Den tidigare redovisningsmodellen för leasingavtal (IAS 17) föreskrev att en leasetagare inte behövde redovisa leasade tillgångar eller skulder i balansräkningen om avtalet kunde klassificeras som ”operativt”. Som en konsekvens tror man att cirka 85 % av alla leasingavtal var utanför balansräkningen. Viktig information om betydande tillgångar och skulder som använts i verksamheten utelämnades därmed. Företagens verkliga skuldkvot syntes inte i balansräkningen.

Modellen som ligger till grund för IFRS 16 behandlar leasingavtal på samma sätt som för finansiella leasingavtal i den gamla standarden. Det innebär att leasingtagaren måste:

 • Balansföra den leasade tillgången (nyttjanderättstillgången) och leasingskulden.
 • Redovisa avskrivning av nyttjanderättstillgången och räntekostnad på leasingskulden i resultaträkningen.
 • Klassificera kontantbetalningar hänförliga till amortering av leasingskuldens kapitalbelopp inom finansieringsverksamheten. Räntedelen klassificeras inom antingen löpande verksamhet eller finansieringsverksamhet i kassaflödesanalysen.

Redovisningen i sig anses inte vara det mest komplexa området i förhållande till standarden, utan snarare att ha system som fångar upp data.

 

Praktiska verktyg

I dib får du en översikt över IFRS 16 som ger dig information om:

 • huvuddragen i standarden
 • undantag och valmöjligheter
 • effekten på redovisningen
 • notkrav
 • skillnader mellan IFRS och K3

Du hittar även:

 • standarden på svenska och engelska
 • aktuella nyheter från t.ex. IASB och ESMA
 • relevant facklitteratur

Se hur vi kan effektivisera ditt IFRS-arbete  eller prova dib och få tillgång till detta samt mycket mer.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se