Skapad : 15.01.2024 | Senast uppdaterad : 15.01.2024

Hållbarhetsrapportering och regelverk

Artiklar ESGHållbarhetsrapportering är inte ett rutinmässigt arbete eller enbart en fråga om att följa regler. Syftet med rapporteringen är att få, analysera och tolka data om hur hållbart ett företag är, så att interna och externa intressenter kan fatta välgrundade beslut.

EU-regler kräver att stora företag och noterade företag regelbundet publicerar rapporter om de sociala och miljömässiga risker de står inför och hur deras verksamhet påverkar människor och miljö. Företag ska lämna information om vilka risker och möjligheter de ser relaterat till sociala och miljömässiga frågor, samt hur företagets verksamhet påverkar människor och miljö.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Den 5 januari 2023 trädde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft. Direktivet moderniserar och stärker reglerna för den sociala och miljömässiga information som företag måste rapportera. En bredare grupp stora företag, liksom noterade små och medelstora företag kommer nu att vara skyldiga att hållbarhetsrapportera.

CSRD är ett direktiv som reglerar hållbarhetsrapporteringen och som ersätter NFRD (Non-Financial Reporting Directive) från och med januari 2024. Direktivet innebär en revidering och vidareutveckling av NFRD. Flera av huvudpunkterna i NFRD ingår i CSRD, men det är nu ett större fokus på hållbarhet. CSRD kräver också mer kvalitativ information än vad NFRD gjorde.

CSRD fokuserar på dubbel väsentlighet. En dubbel väsentlighetsbedömning är en process för att identifiera hållbarhetsfrågor som är viktiga både för ett företag och för dess intressenter. Den dubbla väsentlighetsbedömningen överväger både företagets påverkan på miljön och samhället (väsentlig påverkan) och de finansiella konsekvenserna av hållbarhetsfrågor för företaget (finansiell väsentlighet).

Notering på en börs och tröskelvärden för omsättning, balansomslutning och antalet anställda är det som avgör rapporteringskraven. De första företagen måste tillämpa de nya reglerna för första gången under räkenskapsåret 2024, för rapporter som publiceras 2025.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards

Företag som omfattas av CSRD måste rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standarderna utvecklades av EFRAG, tidigare känt som European Financial Reporting Advisory Group, en oberoende organisation som samlar olika intressenter. Standarderna är anpassade till EU:s politik samtidigt som de bygger på och bidrar till internationella standardiseringsinitiativ.

ESRS täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnen som miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper.

De tolv sektorneutrala ESRS-standarder som är först ut möjliggör en proportionerlig men omfattande rapportering av miljö-, social- och styrningsfrågor. De är nu integrerade i den europeiska rättsliga ramen och ska användas tillsammans med CSRD från och med 2024. Företag som måste följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

 

I dib hittar du ytterligare information om ESG/hållbarhetsrapportering samt relevanta EU-föreskrifter och användbara verktyg inom området. Anmäl ditt intresse här.

Relaterte artikler
miljø
15.01.2024

Taxonomiförordningen

Artiklar
ESG

För att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och nå målen för den europeiska gröna given är det avgörande att EU riktar investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och en klar definition av vad som är ”hållbart”. Detta är anledningen till att handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt uppmanade till skapandet av ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat ”EU-taxonomin”.

ESG
11.01.2024

ESRS-standarder

Artiklar
ESG

Företag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRS-standarderna täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnena miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper. Företag som ska följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se