Skapad : 11.01.2024 | Senast uppdaterad : 11.01.2024

ESRS-standarder

Artiklar ESGFöretag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRS-standarderna täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnena miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper. Företag som ska följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

Europeiska kommissionen antog de slutgiltiga standarderna den 31 juli 2023. Standarderna ska användas tillsammans med CSRD från och med 2024.

Det finns tolv ESRS-standarder, varav två är övergripande och 10 är tematiska standarder.

Övergripande standarder

ESRS 1 ”General Requirements”, eller ”Allmänna krav” på svenska, beskriver arkitekturen för ESRS-standarderna, förklarar utarbetande av konventioner och grundläggande begrepp, samt fastställer allmänna krav för att förbereda och presentera hållbarhetsrelaterad information.

ESRS 2 ”General Disclosures”, eller ”Allmänna upplysningar” på svenska, fastställer upplysningskrav avseende den information som företaget ska tillhandahålla på en allmän nivå i alla väsentliga hållbarhetsfrågor om hantering av rapporteringsområdena styrning, strategi, konsekvenser, risker och möjligheter samt mått och mål.

 

Tematiska standarder

Tematiska ESRS-standarder täcker ett hållbarhetstema och är indelade i ämnen och underämnen, samt vid behov delunderämnen. Tematiska ESRS-standarder kan inkludera specifika krav som kompletterar de allmänna upplysningskraven i ESRS 2.

De tematiska standarderna är följande:

Miljö

 • ESRS E1 Klimatförändringar
 • ESRS E2 Förorening
 • ESRS E3 Vattenresurser och marina resurser
 • ESRS E4 Biologisk mångfald och ekosystem
 • ESRS E5 Resursanvändning och cirkulär ekonomi

 

Social

 • Socialt
 • ESRS S1 Den egna arbetskraften
 • ESRS S2 Arbetstagare i värdekedjan
 • ESRS S3 Påverkade samhällen
 • ESRS S4 Konsumenter och slutanvändare

 

Styrning

 • ESRS G1 Ansvarsfullt företagande

 

I DIB hittar du alla ESRS-standarder, ytterligare information om ESG/hållbarhetsrapportering, samt relevanta EU-förordningar och användbara verktyg inom området. Anmäl ditt intresse här.

Relaterte artikler
miljø
15.01.2024

Taxonomiförordningen

Artiklar
ESG

För att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och nå målen för den europeiska gröna given är det avgörande att EU riktar investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och en klar definition av vad som är ”hållbart”. Detta är anledningen till att handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt uppmanade till skapandet av ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat ”EU-taxonomin”.

bærekraftsrapportering
15.01.2024

Hållbarhetsrapportering och regelverk

Artiklar
ESG

Hållbarhetsrapportering är inte ett rutinmässigt arbete eller enbart en fråga om att följa regler. Syftet med rapporteringen är att få, analysera och tolka data om hur hållbart ett företag är, så att interna och externa intressenter kan fatta välgrundade beslut.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se