Skapad : 15.01.2024 | Senast uppdaterad : 15.01.2024

Taxonomiförordningen

Artiklar ESGFör att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 och nå målen för den europeiska gröna given är det avgörande att EU riktar investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. För att uppnå detta behövs ett gemensamt språk och en klar definition av vad som är ”hållbart”. Detta är anledningen till att handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt uppmanade till skapandet av ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter, kallat "EU-taxonomin".

Vad är EU-taxonomin?

Taxonomin är en grundpelare i EU:s ram för hållbara investeringar och ett viktigt verktyg för marknadstransparens. Den hjälper till att rikta investeringar mot ekonomiska aktiviteter som är nödvändiga för omställningen och i linje med målen för den europeiska gröna given.

Taxonomin är ett klassificeringssystem som definierar kriterier för ekonomiska aktiviteter som bidrar till en klimatneutral ekonomi senast 2050. Taxonomin omfattar sex miljömål. Från början behövde företagen enbart rapportera på de två klimatrelaterade miljömålen (begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar) men från och med 1 januari 2024 sträcker sig rapporteringsskyldigheten längre än till dessa två, och omfattar även fyra ytterligare miljömål: ”hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser”, ”omställning till en cirkulär ekonomi”, ”förebyggande och begränsning av miljöföroreningar” samt ”skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem”.

Stora företag som är skyldiga att publicera icke-finansiell information enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) måste lämna uppgifter om hur och i vilken utsträckning deras verksamheter är kopplade till miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. För detta specificerar den delegerade rättsakten om upplysningar nyckelindikatorer (KPI:er) relaterade till omsättning, kapitalutgifter (CapEx) och driftsutgifter (OpEx) som icke-finansiella företag måste lämna.

När förordningen träder i kraft i EU och i Sverige

Taxonomiförordningen trädde i kraft den 12 juli 2020. Taxonomin infördes i EU den 1 januari 2022, när den första uppsättningen kriterier trädde i kraft.

Vilka företag måste rapportera?

Skyldigheten att rapportera enligt Taxonomin gäller för noterade företag samt alla banker och försäkringsbolag med mer än 500 anställda. Företag som inte omfattas av CSRD kan välja att lämna denna information frivilligt för att få tillgång till hållbar finansiering eller av andra affärsrelaterade skäl.

Hur ditt företag följer EU-taxonomin

Här är några förslag på aktiviteter för att säkra efterlevnad av Taxonomin:

  • Analysera dina aktiviteter
  • Implementera hållbara metoder
  • Engagera intressenter
  • Stärk rapporteringen
  • Håll dig uppdaterad
  • Utbilda anställda

 

I DIB hittar du mer information om ESG/hållbarhetsrapportering, liksom relevanta EU-förordningar och användbara verktyg på området.  Anmäl ditt intresse här.

Relaterte artikler
bærekraftsrapportering
15.01.2024

Hållbarhetsrapportering och regelverk

Artiklar
ESG

Hållbarhetsrapportering är inte ett rutinmässigt arbete eller enbart en fråga om att följa regler. Syftet med rapporteringen är att få, analysera och tolka data om hur hållbart ett företag är, så att interna och externa intressenter kan fatta välgrundade beslut.

ESG
11.01.2024

ESRS-standarder

Artiklar
ESG

Företag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRS-standarderna täcker hela hållbarhetsområdet relaterat till ämnena miljö (E), social (S) och styrning (G), samt allmänna redovisningsprinciper. Företag som ska följa CSRD måste också följa ESRS i sin hållbarhetsrapportering.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se