Skapad : 09.01.2024 | Senast uppdaterad : 09.01.2024

Regeländringar IFRS från och med 2024

Artiklar IFRSVi har samlat några av de viktigaste regeländringarna för IFRS, som är antagna och träder i kraft 2024.

Nya agendabeslut från IFRIC som publicerats under 2023

IFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, fattade under 2023 beslut om fem nya agendabeslut, varav fyra har publicerats (det femte är fortfarande under behandling hos IASB). Agendabesluten innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras. Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya publicerade agendabesluten.

 

AD 0423 – Definition av ett leasingavtal – Utbytesrätt

Beslutet handlar om bedömningen huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal, närmare bestämt på vilken nivå ska utvärdera om ett avtal innehåller ett leasingavtal – genom att betrakta varje tillgång separat eller alla tillgångar tillsammans – när avtalet avser användning av mer än en liknande tillgång, samt hur man bedömer om ett avtal innehåller ett leasingavtal med tillämpning av IFRS 16 när leverantören har rätt att byta ut tillgången. IFRS IC drog slutsatsen att principerna och kraven i IFRS 16 ger en adekvat grund för att kunna utvärdera på vilken nivå man ska bedöma om ett avtal innehåller ett leasingavtal och om det finns en identifierad tillgång baserat på de fakta som beskrivs i förfrågan.

 

AD 1023 – Premier som erhålls från en förmedlare

Frågan avser hur ett företag som utfärdar försäkringsavtal (försäkringsgivare) tillämpar krav i IFRS 17 och IFRS 9 på premier som erhålls från en förmedlare. I frågan som ställdes fungerar en förmedlare som en mellanhand mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare för att ordna ett försäkringsavtal dem emellan. Försäkringstagaren har betalat premierna till förmedlaren, men försäkringsgivaren har ännu inte mottagit premierna från förmedlaren. Överenskommelsen mellan försäkringsgivaren och förmedlaren tillåter förmedlaren att betala premierna till försäkringsgivaren vid ett senare tillfälle. IFRS IC drog slutsatsen att ett normgivningsprojekt inte skulle vara tillräckligt snävt i omfattning för att IASB eller kommittén skulle kunna hantera det på ett effektivt sätt och beslutade därför att inte lägga det till arbetsplanen.

 

AD 1023 – Redovisning av bostadslån till anställda

Frågan berör hur ett företag redovisar anställdas ”employee home ownership plans” och bostadslån till anställda. IFRS IC ansåg att de frågor som beskrivs i begäran inte är utbredda och på grundval av detta drog kommittén slutsatsen att de omständigheter som beskrivs i begäran inte har utbredd effekt. Följaktligen beslutade kommittén att inte lägga till ett normgivningsprojekt till arbetsplanen.

 

AD 1023 – Garanti över ett derivatkontrakt

Frågan berör om huruvida, vid tillämpningen av IFRS 9, ett företag redovisar en skriftlig garanti över ett derivatkontrakt som ett finansiellt garantikontrakt eller som ett derivat. Kommittén konkluderade att frågan inte har en bredare relevans och agendabeslutet innehåller därmed ingen vägledning.

 

Du kan läsa alla agendabeslut i dib. Prova dib gratis.

 

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se