Skapad : 08.03.2022 | Senast uppdaterad : 08.03.2022

Delårsrapportering – så gör du

Artiklar IFRSDelårsrapporter är grundläggande för att förmedla aktuell finansiell information till kapitalmarknaden under hela året. Nedan följer några punkter i huvuddrag som är bra att ha koll på inför upprättandet av delårsrapporten.

kalkulator og pairer

Regelverk

Lagen om värdepappersmarknaden anger att en utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser ska offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport). Årsredovisningslagen (ÅRL) anger också att ett företag som enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt att upprätta koncernredovisning, ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avge en delårsrapport. Delårsrapporten ska upprättas för en period mellan räkenskapsårets början och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.  

IFRS reglerar inte vilka företag som ska offentliggöra delårsrapporter eller hur ofta eller snabbt efter utgången av en delårsperiod som offentliggörandet ska äga rum. IAS 34 ”Delårsrapportering” uppmuntrar endast företag som har noterade värdepapper att lämna in en halvårsrapport. Dessutom reglerar IAS 34 minimikravet för innehållet i delårsrapporten och principer för beräkning och värdering. IAS 34 är tillämplig för företag som är skyldiga eller väljer att offentliggöra delårsrapporter i enlighet med IFRS. 

 

Delårsrapportens innehåll 

Delårsrapporten skall enligt ÅRL bestå av 

 1. en balansräkning i sammandrag,
 2. en resultaträkning i sammandrag,
 3. noter, och
 4. delårsinformation.

 

Balansräkningen och resultaträkningen skall minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen. Samma principer skall följas för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas. 

Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar som inträffat under den aktuella perioden. 

Delårsinformationen skall innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinformationen skall dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. 

Om det inte finns särskilda hinder, skall i anslutning till ovan uppgifter även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret. 

Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen. 

 

Svenska företag som följer IFRS 

Företag som omfattas av IAS-förordningen, ska när de upprättar delårsrapporten följa IAS 34 ”Delårsrapportering”. Rådet för finansiell rapportering anger i RFR 2 Redovisning för juridiska personer att företag som är moderföretag i en koncern ska uppfylla de krav som anges i ÅRL samt i lagen om värdepappersmarknaden när de upprättar delårsrapporter. Moderföretaget behöver inte men får tillämpa IAS 34 vid upprättande av delårsrapporten. Juridiska personer vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel och som inte upprättar koncernredovisning ska upprätta delårsrapporter enligt IAS 34 och ska då beakta de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. 

 

Vilka ska skicka in en delårsrapport till Bolagsverket? 

Följande företag ska skicka in delårsrapporter till Bolagsverket: 

 • börsbolag – företag vars andelar eller skuldebrev är noterade på börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad 
 • finansiella holdingföretag – företag som helt eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är: 
  • kreditinstitut 
  • värdepappersföretag 
  • försäkringsföretag 
 • banker 
 • kreditmarknadsföretag 
 • hypoteksinstitut 
 • värdepappersbolag. 

 

Hjälpmedel

I dib finner du regelverk och checklistor som bidrar till att effektivisera ditt arbete med delårsrapporteringen. Prova dib gratis i dag.

Delårsrapporten ska lämnas in till Bolagsverket som bestyrkt kopia inom två månader från rapportperiodens slut.

 

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se