Skapad : 14.03.2023 | Senast uppdaterad : 14.03.2023

Notupplysningar för ett svenskt IFRS-tillämpande företag

Artiklar IFRSNotupplysningar ska komplettera de uppgifter som lämnas i resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I räkningarna är det varken lämpligt eller finns utrymme att lämna alla de uppgifter som en läsare av den finansiella rapporten behöver vid sin bedömning av redovisningen.

Notupplysningarna är en integrerad del av årsredovisningen och syftar till att öka den finansiella rapportens informationsvärde. Alla uppgifter som är nödvändiga för att bedöma den bokföringsskyldiges ställning och resultat och som inte framgår av årsredovisningen i övrigt ska lämnas i noter.

 

Lagstiftning, upplysningsplikt och rättvisande bild

Notkraven för ett svenskt IFRS-tillämpande företag framgår av Årsredovisningslagen (ÅRL), Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och IFRS-standarderna. De finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Lagkraven för bokslut och noter är utformade så att årsredovisningen i de flesta fall ger den information som är nödvändig för att bedöma det bokförda företagets ställning och resultat samt ge en rättvisande bild. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.

Upplysningar som inte är väsentliga för att bedöma den redovisningsskyldiges ställning och resultat kan uteslutas såvida inte utelämnad eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informationen. Undantag finns dock då vissa upplysningskrav alltid måste lämnas oavsett väsentlighet, dessa anges i ÅRL kapitel 5 samt ÅRKL kapitel 5.

 

Ordningsföljd på notupplysningarna

Om inte något annat följer av Årsredovisningslagens krav på överskådlighet (Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed), ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

För gemensamma noter, dvs. Noter som gäller både resultat- och balansposter, kan ett alternativ var att göra en bedömning och presentera noten utifrån om det är resultat- eller balansposten som utgör den viktigaste eller mest intressanta informationen för läsaren.

Koncernredovisning 

Bestämmelserna om notupplysningar gäller på motsvarande sätt för koncernredovisningen. Särskilda förhållanden som nämns i noter kan till exempel vara konsolideringsprinciper.

Jämförelsetal

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not. För dessa noter ska även beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges. Praxis är dock att jämförelsesiffror ges på många fler områden än vad som krävs enligt lag, och då särskilt de noter som ger specifikationer för resultatposter och balansposter.

 

I dib finner du uppdaterade lagar, förordningar och standarder som gäller för IFRS-tillämpande svenska företagoch en effektiv checklista för noter. Prova dib gratis.

 

 

 

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIB Kunskap AB | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se