Skapad : 09.11.2023 | Senast uppdaterad : 09.11.2023

Planering av årsbokslut enligt IFRS

Artiklar IFRSÅrsbokslutet är en process som leder fram till företagets officiella årsredovisning. Årsbokslutet skall färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska sedan offentliggöras genom inlämnande till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning.

Planering

Planeringen av årsbokslutet bör påbörjas i god tid på året för att säkerställa en effektiv process med en slutprodukt av hög kvalitet som levereras i tid.

En genomgång för att identifiera väsentliga poster, utmaningar och eventuella moment som slukar mycket tid är en bra utgångspunkt. I samband med detta kan det vara bra att upprätta en fluktuationsanalys där balans- och resultatposter jämförs mellan åren, vilket ger en bra översikt över utvecklingen.

 

Fördelarna med att upprätta en bra plan för årsbokslutet och fastställa några åtgärder före årsskiftet är flera:

  • Eventuella resultateffekter av nödvändiga korrigeringar påverkar hela räkenskapsåret och inte bara den sista perioden. Detta gäller särskilt om delårsrapport upprättas.
  • Samtliga led i organisationen jobbar mot samma deadlines och har ett liknande fokus som kan bidra till att icke nödvändiga flaskhalsar i samband med årsbokslutet elimineras.
  • Undvik extra kostnader i de fall förseningar medför att extern hjälp/konsultation måste hyras in för att bistå företaget med att färdigställa bokslutet i enlighet med fastställd tidsplan.

Dessutom finns det ett antal åtgärder som måste genomföras före årsskiftet för få effekt på både redovisning och skatt, särskilt transaktioner såsom försäljning av tillgångar och varor i samband med inkurans etc.

 

Planeringsverktyg för årsbokslutet

I dib finns en rad verktyg som kan användas för att säkra att årsbokslutet genomförs på ett säkert och effektivt sätt:

Notchecklistor: Den dynamiska checklistan i dib för utarbetande av noter/tilläggsupplysningar är anpassad för både koncern (RFR 1) och juridisk person (RFR 2) i Sverige.

Ändringar i standarder och tolkningar; Checklistan över ändringar i standarder och tolkningar är användbar för att få en snabb översikt över ändringar inom IFRS och när de har effekt.

Nedskrivningstester: Kassaflödesbaserat nedskrivningstest, Nedskrivningstest immateriella tillgångar under utveckling och Nedskrivningstest av aktier i dotterföretag

Bli mer effektiv, prova dib.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se