Skapad : 01.03.2022 | Senast uppdaterad : 01.03.2022

Nya agendabeslut från IFRS IC som publicerats under 2021

IFRS NyheterIFRS Intepretation Committee, hädanefter IFRS IC, har utgett ett antal nya agendabeslut under 2021. Dessa innehåller beskrivningar av skälen till IASB:s tolkningskommittés beslut att inte utarbeta en tolkning (IFRIC) av den aktuella fråga som diskuteras.
Diskussionen är normalt resultatet av en begäran från olika aktörer som redovisningsproducenter eller användare, tillsynsmyndigheter eller revisorer.
Nedan finner du en kort sammanfattning av de nya agendabesluten samt länk till respektive agendabeslut.

Konfigurations- eller anpassningskostnader av en mjukvara i ett cloud computing-arrangemang

Beslutet avser en fråga om hur en kund redovisar kostnaderna för att konfigurera eller anpassa en leverantörs applikationsprogramvara i ett SaaS-arrangemang.

IFRIC IC konstaterade att kriterierna i IAS 38 Immateriella tillgångar är tillämpliga samt att i den typ av upplägg där företaget saknar kontroll över den underliggande mjukvaran är det inte givet att aktiviteter för att konfigurera och anpassa mjukvara ger upphov till en separat tillgång som företaget kontrollerar. Vidare konstaterades att utgifter för konfiguration och anpassning som inte uppfyller kriterierna för att redovisas som en immateriell tillgång ska redovisas som kostnad.

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

 

Säkra kassaflöden avseende fluktuationer i realränta

Beslutet avser en fråga om tillämpning av kraven på säkringsredovisning i IFRS 9 när riskhanteringsmålet är att ”åtgärda” kassaflödena i reala termer.

IFRIC IC konstaterade att säkringsredovisning får inte tillämpas för ett specifikt upplägg som syftar till att säkra kassaflöden avseende fluktuationer i realränta. I det specifika fallet var realränta en icke avtalsenlig riskkomponent i den säkrade posten, en fordran med rörlig ränta.

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

 

Fördelning av kostnader för en förmånsbestämd pensionsplan

Beslutet avser en fråga om att fastställa de tjänstgöringsperioder som ett företag tillskriver förmån för en viss förmånsbestämd plan.

IFRIC IC konstaterade att vid en förmånsbestämd pensionsplan som ger de anställda rätt till en engångsersättning när de uppnår en bestämd ålder ska kostnaderna fördelas över de perioder de anställdas tjänstgöring ökar företagets förpliktelse (förutsatt att de tjänstgjort ett visst antal år och fortfarande är anställda av företaget).

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

 

Upprättande av finansiella rapporter som inte baseras på fortlevnadsprincipen

Beslutet behandlar två frågor om jämförelseperioder när ett företag inte upprättar finansiella rapporter baserade på antagande om fortlevnad.

IFRIC IC konstaterade att i enlighet med kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 10 Händelser efter rapportperioden kan ett företag som inte längre är en going concern inte heller upprätta finansiella rapporter (inklusive för tidigare perioder) baserat på fortlevnadsprincipen.

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

 

Kostnader för att sälja varulager

Beslutet avser en fråga om de kostnader som ett företag inkluderar som ”de uppskattade kostnader som krävs för att göra försäljningen” vid fastställandet av lagers nettoförsäljningsvärde. Mer specifikt om ett företag inkluderar alla kostnader som är nödvändiga för att göra försäljningen eller endast de som är direkt hänförliga till försäljningen.

IFRIC IC konstaterade att vid värdering av varulager till nettoförsäljningsvärde ska avdrag göras för samtliga uppskattade kostnader för att sälja varorna, dvs inte endast för de försäljningskostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.

Du kan läsa hela agendabeslutet här .

 

Ej avdragsgill ingående moms på leasingavgifter

Beslutet avser en fråga om hur ingående moms avseende leasingavgifter som inte är avdragsgill för leasetagaren ska redovisas: på samma sätt som den del av betalningen som tillfaller leasegivaren eller som en annan utgift.

IFRS IC valde i detta fall att inte besvara frågan med motivering att det inte har påvisats att frågan har en bredare relevans, eller förväntas ha en väsentlig effekt för de företag som berörs. Detta beslut kan därmed närmast betraktas som ett icke-beslut och beslutet ger ingen vägledning i frågan.

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

 

Redovisning av teckningsoptioner som klassificeras som finansiell skuld vid första redovisningen

Beslutet avser en fråga om hur en emittent ska redovisa teckningsoptioner för vilka lösenpriset inte är bestämt vid ingången av avtalet, utan bestäms vid ett framtida datum.

IFRIC IC konstaterade i detta fall att IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering inte innehåller några krav på, eller vägledning om, omklassificering av finansiella skulder och egetkapitalinstrument efter första redovisningstillfället i de fall avtalsvillkor är oförändrade. Kommittén valde att inte utreda den fråga som inkommit och beslutet saknar därför specifik vägledning.

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

 

Swap-avtal avseende pris för el som produceras av visst vindkraftverk

Beslutet behandlar frågan om ett swap-avtal, avseende priset för el producerat av en vindkraftspark, innehåller ett leasingavtal eller inte.

IFRIC IC konstaterade i detta fall att avtalet inte innehåller en lease, eftersom den part som ingått avtalet inte har rätt till den elektricitet som produceras av vindkraftparken under avtalsperioden och därmed inte kan anses ha rätt att erhålla i stort sett alla ekonomiska fördelarna från användningen av vindkraftparken.

Du kan läsa hela agendabeslutet här.

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se