Skapad : 16.03.2022 | Senast uppdaterad : 16.03.2022

Invasionen av Ukraina – förhållanden du bör värdera

IFRS NyheterRyssland invaderade Ukraina torsdag 24 februari 2022 och landets huvudstad Kiev och flera andra städer attackeras för närvarande av ryska styrkor. Det råder osäkerhet om konflikten kommer att spridas till andra länder i Europa, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga alla konsekvenser när ett krig väl har startats. Nato har stärkt sin närvaro i östliga medlemsländer och flertalet länder har skickat bistånd till Ukraina.

Stränga ekonomiska sanktioner från väst har införts mot både Ryssland och Belarus och förhoppningen är att det kommer att pressa ryssarna att dra sig tillbaka. Sanktionslistorna utökas kontinuerligt med ett ökande antal personer och företag, och sanktionerna mot regioner och exportkontroller som rör särskilda sektorer skärps ständigt.

ukraina finace war

Redovisningsmässiga värderingar

Sanktioner som införs påverkar t.ex. värden på finansmarknaden, valutakurser, kundrelationer och leveranser samt leverantörskedjor. Detta innebär ett behov av att beakta ett antal faktorer relaterade till räkenskaperna. Många av punkterna nedan har likhet med de som beaktades i samband med coronapandemin. Bland annat följande bör tas i beaktning;

 • Händelser efter balansdagen värderas med avseende på huruvida de har en effekt på redovisningen. Hur påverkar invasionen belopp samt information som ska ges i noter och i verksamhetsberättelse? Effekten på redovisningen beror på om invasionen ger ny information gällande villkor som fanns på balansdagen. Efterföljande faktorer ska inte påverka värderingen av resultat- och balansräkningsposter. Frågan är om det på balansdagen den 31 december 2021 fanns en situation som innebar att en diplomatisk lösning inte längre var möjlig. Enligt vår mening representerar invasionen en händelse efter balansdagen utan redovisningskonsekvenser. Även om händelsen inte påverkar redovisningen i sig vid årets slut kan den utlösa ett utökat informationskrav i förvaltningsberättelsen, eller i not för vissa företag. Företaget måste då värdera vilka tilläggsupplysningar som ska ges i noter.
 • Osäkerhet kring fortsatt drift (fortlevnadsprincipen) måste beaktas. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till faktorer som uppkommit både före och efter balansdagen. Invasionen kan därmed få konsekvenser för antagandet om fortsatt drift.
 • Bedömning av andra konsekvenser för räkenskaperna till följd av förändringar kring samarbetspartners, leverantörer, kunder, avbrott i verksamhet och prisfluktuationer för utländsk valuta och råvaror. Detta gäller till exempel:
  • Bedömning av förluster på fordringar
  • Förlustkontrakt
  • Värdering av lager, inkurans
  • Nedskrivning av anläggningstillgångar
  • Avskrivningsperiod- nyttjandeperiod
  • Beräkning av verkligt värde kan vara utmanande på volatila marknader där det råder stor osäkerhet om framtiden
  • Redovisade uppskjutna skattefordringar

Nyttiga länkar

Kunskapsverktyg

För dig som jobbar med IFRS och ESG

DIBkunnskap AS | c/o Norstedts Juridik, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm  | 08-587 670 80 | info@dib.se